Allmänna villkor – DOCTOR_K
Your cart
Close Alternative Icon
Close Icon

Allmänna villkor

DOCTOR_K Allmänna Villkor

Senast uppdaterad: 1 januari 2024
DOCTOR_K


Allmänna villkor

DOCTOR_K Avbokningspolicy 2024

För att ge alla möjlighet att besöka oss har vi en avbokningspolicy. När du bokar ett besök hos oss godkänner du följande: Samtliga av- och ombokningar för injektionsbehandlingar och hudbehandlingar skall göras senast 48 timmar innan inbokat besök. Av- och ombokningar för ansiktslyft med trådar eller Ultherapy skall göras senast 48 timmar innan inbokat besök. Vid av- eller ombokning senare än den angivna tidsperioden debiteras klienten en sen avbokningsavgift på 1 000 kr för injektionsbehandlingar, 500 kr för hudbehandlingar och 50% av behandlingskostnaden för ansiktslyft med Ultherapy eller trådar samt 500 kr för kostnadsfria återbesök. Om en behandling uteblir på grund av att klienten inte anländer debiteras klienten en no-show avgift 1 000 kr för injektionsbehandlingar, 500 kr för hudbehandlingar och 50% av behandlingskostnaden för ansiktslyft med Ultherapy eller trådar samt 500 kr för kostnadsfria återbesök. Om en klient anländer sent och DOCTOR_K bedömer att behandlingen inte kan utföras i tid som till följd av detta, debiteras klienten en no-show avgift på 1 000 kr för injektionsbehandlingar, 500 kr för hudbehandlingar och 50% av behandlingskostnaden för ansiktslyft med Ultherapy eller trådar samt 500 kr för kostnadsfria återbesök. DOCTOR_K förbehåller sig även rätten att neka behandlingar om en klient är gravid eller ammar och om behandlingen uteblir på grund av detta debiteras klienten en avgift på 1 000 kr för injektionsbehandlingar, 500 kr för hudbehandlingar och 50% av behandlingskostnaden för ansiktslyft med Ultherapy eller trådar. All avbokning skall göras via vår hemsida: www.doctork.se, via mail: info@doctork.se eller via länken du får i din bokningsbekräftelse. Var god att notera att avbokningar ej tas emot via andra forum såsom sociala medier.

ALLMÄNT

Information om DOCTOR_K
Dessa allmänna villkor ("Villkoren") gäller för alla beställningar kunder ("du") gör hos Dr.K Gruppen AB (org.nr 556842-0532) ("DOCTOR_K", "vi", "vår" eller "oss").

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss genom att använda någon av kontaktuppgifterna nedan ("Kontaktuppgifter"):
Telefonnummer: 08-889 241
E-postadress: info@doctork.se

Du kan även kontakta oss via via www.doctork.se genom kontaktformulär samt meddelanden i sociala medier.

Godkännande av Villkoren
Genom att beställa Produkter godkänner du Villkoren. Om du inte godkänner Villkoren, kan du inte beställa Produkter.

Ändring av Villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra Villkoren. Vid ändringar av Villkoren, kommer vi att meddela dig via e-post. Vi kommer då att informera dig om att det är viktigt att invända om du inte godkänner ändringarna. Om vi inte får en sådan invändning inom trettio (30) kalenderdagar efter det att ändringarna meddelades kommer vi att anta att du godkänner dem. Vi kommer också anta att du godkänner ändringarna i de fall du ingår ett avtal med oss, genom att exempelvis fortsätta beställa Produkter, efter att de nya villkoren har börjat gälla. Den senaste versionen av Villkoren kommer att finnas tillgänglig på Hemsidan.

Definitioner

"Funktioner" avser Hemsidan och Produkterna tillsammans.

"Hemsidan" avser vår hemsida (https://doctork.se/) rörande Produkterna.

"Kontaktuppgifter" avser uppgifterna angivna ovan.

"Integritetspolicy" avser vår Integritetspolicy (https://doctork.se/pages/personuppgiftspolicy) som beskriver hur vi behandlar personuppgifter.

"Produkter" avser de produkter som beskrivs under avsnittet "Produkter" nedan som vi tillgängliggör via Hemsidan, tillsammans med tillhörande utrustning, tjänster och information som vi tillhandahåller till dig.

PRODUKTER

Beskrivning av Produkter

Vi tillhandahåller Behandlingar som innefattar: Hudbehandlingar, estetiska injektioner, laserbehandlingar, ansiktslyft samt konsultationer. ("Produkter"). Mer information om våra Produkter finns på Hemsidan.

Beställning av Produkter

Produkter beställs i enlighet med instruktionerna på Hemsidan.

Din beställningen har bekräftats när vi skickar en orderbekräftelse via e-post. När en orderbekräftelse har skickats har du ingått ett avtal med oss. Skulle det inte gå att bekräfta din beställning kommer vi informera dig om detta skriftligen och inte debitera dig något.

DINA SKYLDIGHETER

Kunder

Vi erbjuder våra Produkter till konsumenter (såsom definierat under nationell lagstiftning).

Du får inte köpa Produkterna eller använda Funktionerna om du är under arton (18) år.

 

Användning av Funktionerna

När du använder Funktionerna måste du alltid följa gällande lagstiftning (såsom brottsbalken, kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen), förordningar och myndighetsföreskrifter. Framför allt får du inte använda Hemsidan på annat sätt än genom de gränssnitt som tillhandahålls av oss och som uttryckligen tillåts enligt Villkoren. Du får inte använda Funktionerna på något sätt som strider mot våra, eller någon tredje parts, rättigheter eller intressen. Du åtar dig att följa samtliga instruktioner och rekommendationer som du från tid till annan får av oss.

Eget innehåll

Hemsidan innehåller funktioner för att ladda upp och lagra filer och annan information som du tillhandahåller ("Innehåll"). Du är ansvarig för all distribution och andra åtgärder utförda av dig.

Genom att ladda upp Innehåll till Hemsidan, intygar du att du a) har nödvändiga rättigheter till det uppladdade Innehållet eller b) har tillstånd att använda Innehållet på ett sådant sätt att Innehållet eller ditt användande av Innehållet inte strider mot tillämplig lagstiftning. Vi kommer inte att kontrollera om Innehållet har laddats upp eller distribuerats genom Hemsidan på ett sätt som är förenligt med lag.

Genom att lägga upp Innehåll på Hemsidan, är du medveten om att sådant Innehåll kan bli tillgängligt för andra. Vi är inte ansvariga för förlust av något Innehåll och vi rekommenderar dig att alltid skapa en säkerhetskopia. Vi tar inte ansvar för riktigheten i det Innehåll som du har skapat.

VÅRT ANSVAR

Ansvar

Vad gäller Produkter i fysisk form, ansvarar vi för ursprungliga fel som fanns på Produkterna när de köptes eller levererades till dig. Ett fel som blir synligt inom tjugofyra (24) månader kommer att anses ha varit där från början, såvida vi inte kan visa att felet inte var där vid köpet eller leveransen. Efter tjugofyra (24) månader är det upp till dig att visa att felet var där vid köpet eller leveransen.

Vi ansvarar inte för eventuella fel som orsakats av dig, till exempel där du inte har följt underhållsinstruktionerna eller om du har skadat Produkterna.

Fel

Fel på Produkter anses föreligga i följande fall:

  • Det vi kommit överens om vad gäller Produkternas kvantitet eller kvalitet inte stämmer.
  • Vi har inte informerat dig om specifikationer om Produkterna som du borde ha informerats om.
  • Produkterna är i sämre skick än förväntat baserat på Produkternas pris, ålder och andra förhållanden.

Reklamation

Om du anser att Produkterna är felaktiga kan du reklamera dem genom att meddela oss via våra Kontaktuppgifter. Du måste reklamera inom en rimlig tid (inom två (2) månader anses alltid som rimlig tid). Du kan inte reklamera fel som upptäcks senare än tre (3) år från inköpstillfället för Produkterna.  

Dina rättigheter vid fel i Produkterna

Vid fel har du rätt att:

  • Kräva reparation av Produkterna eller begära en ny leverans, vilket innebär att du får andra motsvarande produkter, under förutsättning att det kan ske utan oskälig kostnad för oss.
  • Kräva prisavdrag eller kompensation för reparation av Produkterna.
  • Säga upp avtalet, förutsatt att felet är av väsentlig betydelse för dig.
  • Kräva skadestånd (du har rätt att kräva ersättning för skador som orsakats av felet).

Försening

Ibland kan vi inte leverera Produkterna inom den avtalade tiden. Vid försening kan du (förutsatt att förseningen inte har orsakats av dig):

  • Kräva att vi fullgör beställningen och levererar Produkterna.
  • Säga upp avtalet, förutsatt att felet är av väsentlig betydelse för dig.
  • Kräva skadestånd (du har rätt att kräva ersättning för skador som orsakats av förseningen).

Hävning

Du har alltid rätt att avbryta beställningen innan Produkterna har levererats till dig. Om du avbryter beställningen har vi rätt till ersättning för kostnader som vi har haft i samband med beställningen.

Tredjepartstjänster

Ibland använder vi tjänster och/eller produkter från tredjepartsleverantörer. Dessa leverantörer agerar utanför vår kontroll och vi är inte ansvariga för eventuella skador som orsakats på grund av en handling eller en underlåtenhet som är hänförlig till sådan leverantör.

Vi tillhandahåller endast Produkter för ditt privata bruk. Du får inte använda Produkter i kommersiella syften och/eller för affärs- och återförsäljningsändamål.

Fel och dröjsmål utanför vår kontroll (force majeure)

Vi ansvarar inte för dröjsmål och fel utanför vår kontroll. Om våra leverantörer hamnar i dröjsmål på grund av en händelse utanför vår kontroll, kommer vi att meddela dig om detta så snart som möjligt och vidta åtgärder för att minimera skadan av dröjsmålet. Om vi har uppfyllt detta ansvarar vi inte för fel och dröjsmål orsakade av händelsen, men om det finns risk för att ett väsentligt fel eller dröjsmål uppstår kan du kontakta oss för att avsluta avtalet och få en återbetalning för den del av Produkter som du har betalat för men inte fått.

ÅNGERRÄTT

Ångerrätt

Mot bakgrund av att lagen för distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) inte är tillämplig har du ingen ångerrätt för ditt köp.

RECENSIONER

Vi kan inte säkerställa att recensionerna på vår webbplats eller app är recensioner som kommer från kunder som har använt eller köpt produkterna.  

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Integritetspolicyn.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Våra rättigheter

Hemsidan ägs och administreras av DOCTOR_K. Alla upphovsrätter, varumärken, varunamn, loggor och andra immateriella eller industriella rättigheter som innehas eller används av oss samt de som är inkluderade i våra Funktioner (inklusive titlar, grafiska bilder, ikoner, skript, källkoder osv.) är vår egen, eller annan licensgivares, egendom och får inte återskapas, distribueras, säljas, användas, ändras, kopieras, begränsas eller användas (helt eller delvis) utan vårt skriftliga samtycke.

Respekt för vår egendom

Du får inte, oavsett ändamål, manipulera, försöka få obehörig åtkomst till, ändra, hacka, laga eller på annat sätt justera något av våra material, hårdvara, källkoder eller information.

Respekt för våra immateriella rättigheter

Produkter och annan information, inklusive alla tillhörande immateriella rättigheter, som tillhandahålls och tillgängliggörs av oss utgör vår exklusiva egendom. Du får inte använda vår exklusiva egendom i något kommersiellt syfte eller för annat ändamål utan vårt skriftliga samtycke.

TILLÄMPLIG LAG

Svensk lag ska tillämpas på dessa Villkor och vårt rättsförhållande i övrigt.

KLAGOMÅL OCH TVISTER

Om du har några klagomål, vänligen kontakta vår support genom att skicka ett e-postmedddelande till info@doctork.se eller ringa oss på 08-889 241.

Vi kommer alltid att i första hand försöka lösa dina klagomål genom diskussioner mellan dig och vår support. Vid händelse av ett klagomål eller en tvist har du dock alltid rätt att kontakta Allmänna reklamationsnämnden.

Tvist avseende tolkning och tillämpning av dessa Villkor ska lösas av Allmänna reklamationsnämnden eller av behörig domstol.

Du har även möjlighet att skicka ditt klagomål till EU:s plattform för tvistlösning online (ODR-plattformen). ODR-plattformen hittar du här: ec.europa.eu/consumers/odr.

BOLAGSINFORMATION

Dr.K Gruppen AB är registrerat i Sverige.

Registrerad adress: Regeringsgatan 85, 11139 Stockholm

Organisationsnummer: 556842-0532

Momsregistreringsnummer: SE556842-053201